CÂU CHUYỆN VUS

ĐỒNG LÒNG HỢP TÁC – COLLABORATION

-Biết kết hợp điểm mạnh của mình và người khác để làm việc hiệu quả hơn
Combine our strengths for better results.

-Giao tiếp cởi mở và hướng đến giải pháp thay vì đổ lỗi
Be open in communication to find solutions rather than blaming others.

-Tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích góc nhìn đa chiều
Show respect for differences and think outside the box.

-Sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm chung và cùng phối hợp khi hành động
Be willing to cooperate and share responsibilities.

Loading...