CÂU CHUYỆN VUS

KHÁT KHAO PHÁT TRIỂN – ASPIRATION

-Có mục tiêu phát triển bản thân, biết tự tạo động lực và kỷ luật trong hành động
Have a clear professional development path, self motivation, and discipline.

-Cải tiến và sáng tạo không ngừng
Never stop working on self-improvement and creativity.

-Sẵn sàng đón nhận các thử thách mới
Be willing to take on new challenges

-Hành động quyết liệt và bền bỉ để đạt được mục tiêu
Perservere to achieve your goals.

Loading...